Stadgar

Genom att föreningen upphört den 12 mars 2011 har stadgarna också upphört att gälla. Här nedan stadgarna som varit gällande oktober 1974-mars 2011.

Stadgar för Sveriges Internationella Författarförening

§1 Föreningens namn skall vara Sveriges Internationella Författarförening, som skall kunna förkortas SVIFF eller Internationella författarföreningen.


§2 SVIFF är en ideell förening.


§3 SVIFFs syfte är att tillvarata etniska minoriteters och deras författares kultur i Sverige, att genom litteratur och massmedia verka för kulturell tolerans och mångfald i Sverige, att genom invandrarförfattarna göra Sverige känt i utlandet.


§4 Bland SVIFFs verksamhetsområden må nämnas:
- Publicering och förmedling av invandrarförfattares verk såväl på svenska som på originalspråket
- Föreläsningar och andra kulturprogram om olika invandrarkulturer
- Information om invandrarkulturerna i skolan
- Information om invandrarkulturerna även på dessas egna språk
- Översättning till och från svenska samt granskning av översättningar
- Konsultverksamhet för information som berör invandrarkulturerna
- Stärkande av inbördes kommunikation mellan olika invandrargrupper
- Juridisk hjälp åt invandrarförfattare
- Upprättande vid svenska bibliotek dels av samlingar av klassisk och modern litteratur på invandrargruppernas egna språk och på svenska, dels av kompletta samlingar av böcker skrivna av invandrare i Sverige
- Särskilda samlingar i skolor med invandrarbarn på svenska och på barnens egna språk
- Resestipendier i tillräckligt antal för att invandrarförfattarna skall kunna upprätthålla kontakten med sina språk och kulturer, sådana resor bör vara avdragsgilla, då de för en författare är ett led i hans fortsatta utbildning
- Bevakning av nya verksamhetsområden som bör stödjas:
- invandrarförfattarförmedling vid de olika författarcentra, särskilt till skolor, programtid på TV och radio, statliga inköp av böcker av invandrarförfattare.

§5 Endast författare som är mantalskrivna i Sverige och betalt medlemsavgiften kan vara medlemmar.


§6 SVIFF skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.


§7 Årsmötet skall hållas varje år och skall utlysas en månad i förväg.


§8 Motioner och förslag bör inkomma till sekreteraren senast 14 dagar före årsmötet. Poströsterna skall vara sekreteraren tillhanda senast 3 dagar före årsmötet. Medlemmar som är förhindrade att närvara kan även lämna fullmakt till deltagare i årsmötet.


§9 Årsmötet skall hållas varannan gång i Stockholm och varannan gång omväxlande i Väst- och Sydsverige. Om minst tio medlemmar påkallar, kan årsmötet vid enstaka tillfällen hållas i Norrland.


§10 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie medlemmar och tre suppleanter. Minst hälften av styrelsen skall vara bosatt utanför Stockholmsregionen.


§11 Ordföranden kan endast omväljas tre gånger i sträck.


§12 Vid årsmötet väljes två revisorer och en revisorssuppleant.


§13 Föreningens medel - medlemsavgifter och andra bidrag - förvaltas av styrelsen. Ordförande och kassör tecknar gemensamt föreningens namn.


§14 Föreningen kan endast upplösas genom två tredjedels majoritet av alla medlemmars röster.


§15 Vid upplösning bestämmer årsmötet hur tillgångarna skall disponeras.

Stadgarna antagna oktober 1974. Ändrade 11 mars 2006. Upphört att gälla mars 2011.